Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest często wybieraną formą do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. należy do spółek kapitałowych, posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. Jednym z nich jest zgromadzenie wspólników. Organ ten odpowiedzialny jest za najważniejsze sprawy spółki. Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest nieodłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania działalności w tej formie.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników musi odbyć się przynajmniej raz w roku. Ostateczny termin w przypadku większości spółek przypada na 30 czerwca, gdyż zgromadzenie musi odbyć się w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Jeśli ZZW odbędzie się po wyznaczonym terminie, nie wpływa to na ważność podjętych przez wspólników decyzji, lecz prowadzi do nałożenia kar grzywny na członków zarządu.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników – przedmioty obrad:

  • powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.