Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji

Strona główna

***

Ogólnie zmiana umowy spółki z o.o. wymaga podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie zmiany umowy spółki oraz wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców KRS. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje inaczej, to uchwała w tej sprawie powinna zostać podjęta większością 2/3 głosów.

Od 1 marca 2019 roku nowelizacja przepisów wprowadziła art. 161 § 4 K.S.H.:
Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników. Przepisu nie stosuje się do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej zgodnie z art. 1571.

W przypadku zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji wymagana jest jednomyślność wspólników.

Warto jednak zaznaczyć, że po wpisie spółki do rejestru zmiana taka będzie się dokonywać w związku z podjęciem uchwały wskazaną w umowie spółki lub w przepisie większością głosów.