Zawieszenie przedsiębiorstwa

Każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość zawieszenia działalności. Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy na formularzu wniosku o wpis do CEIDG-1.

Istnieją dwa sposoby na złożenie wniosku:
1. za pośrednictwem Internetu na stronie CEIDG;
2. w urzędzie gminy;

Właściciele firm mają prawo do zawieszenia działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Warto pamiętać o tym, że data rozpoczęcia, zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności nie mogą wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
– ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
– ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
– ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
– ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
– wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
– ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
– może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.