Zakaz konkurencji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością!

Bardzo często zadawane jest nam pytanie o to czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może poprowadzić działalność konkurencyjną bądź nabyć udziały w innej spółce działającej w tej samej branży.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje zakaz konkurencji. Oznacza to, że członkowi zarządu zakazuje się prowadzenia działań konkurencyjnych na własny rachunek, uczestniczenia w spółce konkurencyjnej, uczestnictwa w innej konkurencyjnej osobie prawnej bądź jako członek organu, posiadania minimum 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz ten obowiązuje w czasie pełnienia funkcji w Zarządzie.

Zakaz konkurencji może zostać jednak uchylony. Udziela go organ uprawniony do powołania Zarządu. W tym celu konieczne będzie podjęcie należytej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.

Wspólników co do zasady nie dotyczy zakaz konkurencji. Ograniczenia mogą jednak zostać ustanowione w umowie spółki. Inną możliwością jest zawieranie umów pomiędzy wspólnikami, wprowadzając do nich klauzule zakazu konkurencji.