Wspólnik cichy

Kim jest wspólnik cichy i jaką funkcję pełni? Wspólnik cichy jest osobą która dysponuje majątkiem rzeczowym lub finansowym i wnosi go na rzecz innego wspólnika, który z kolei jest jawny i prowadzi własne przedsiębiorstwo bądź inną działalność zarobkową we własnym imieniu. Mówi się wtedy o występowaniu spółki cichej.

Jakie korzyści otrzymuje wspólnik cichy w zamian za wkład majątkowy? Uczestniczy w dużym stopniu w zyskach tej działalności, nie będąc jednocześnie odpowiedzialnym za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Nie posiada on też praw do majątku tej spółki. Wspólnik cichy nie ujawnia się, a spółka cicha jest tak na prawdę jedynie odmianą umowy cywilnoprawnej dwóch stron.

Z uwagi na charakter takiej spółki, ma ona sens i zastosowanie jedynie w przedsiębiorstwach o małym i średnim rozmiarze.

Umowa spółki cichej może w różny sposób zakreślić uprawnienia wspólnika cichego wobec prowadzonego przez wspólnika jawnego przedsiębiorstwa. W typowej umowie spółki cichej ma prawo do kontroli prowadzonych ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa oraz ma prawo domagać się odpisu rocznego sprawozdania finansowego. Jednakże powyższe prawo może być też poszerzone w ten sposób, że wspólnik spółki cichej będzie uprawniony do akceptowania decyzji podejmowanych przez wspólnika jawnego w związku z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem.

Dowiedz się również, czym jest gotowa spółka!