Warunki i skutki przekształcenia spółek

Chcąc dokonać przekształcenia spółek, należy zapoznać się z warunkami oraz skutkami tego działania. Warto również zapamiętać, że podczas dokonywania procesu jedna spółka nazywana jest przekształcaną, a druga przekształconą.  
 
Jakie są warunki przekształcenia spółek? 
 
Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych do przekształcenia spółki wymagane są: 
 
1. Sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta. 
2. Powzięcie uchwały o przekształceniu spółki. 
3. Powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenie wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją. 
4. Zawarcie umowy albo podpisanie statutu spółki przekształconej. 
5. Dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenie spółki przekształcanej. 
 
Jakie skutki wiążą się z przekształceniem spółki? 
 
Najważniejsze skutki przekształcenia to: 
 
– przeniesienie wszystkich praw i obowiązków spółki przekształconej na spółkę przekształcaną, 
– pozostawanie przez spółkę przekształconą podmiotem zezwoleń, koncesji i ulg, chyba że ustawa lub decyzja o ich udzieleni stanowi inaczej, 
– fakt, że wspólnicy spółki przekształcanej będący uczestnikami przekształcenia stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.