Udziały w spółce z o.o.

Udział to część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wspólnika. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu. Jego minimalna wartość nominalna jest określona w umowie spółki i wynosi 50 zł. Posiadanie udziałów oznacza uczestnictwo w spółce z o.o. jako jej wspólnik, a co za tym idzie nabycie praw i obowiązków związanych z tym uczestnictwem.

UWAGA!

Udział stanowi zbiór praw i obowiązków wspólnika, który nie może być przekazywany osobno. Wspólnik może zbywać udziały, ale jako całość, a nie jako poszczególne prawa np. wspólnik nie może zachować prawa głosu, ale sprzedać prawo do dywidendy.

Kodeks Spółek Handlowych dopuszcza sytuację, w której każdy ze wspólników może mieć:
tylko jeden udział – udziały mogą być nierównej wartości i można dokonywać ich podziału,
– więcej niż jeden udział – udziały muszą być równej wartości nominalnej.