Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonywane jest na okres od 1 do 24 miesięcy. Z tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników w ramach stosunku pracy.   Z jakich czynności zwolniony jest przedsiębiorca podczas zawieszenia działalności spółki z o.o.?  – prowadzenia ksiąg rachunkowych, – opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, – składania deklaracji podatkowych, – sporządzanie […]

Więcej »

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca w organizacji jest podmiotem o charakterze tymczasowym. O co chodzi? Na czym polega działanie takiej spółki? Istotą tej spółki jest to, że w niedługim czasie zostanie dokonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie spółka zostanie zarejestrowana. Pamiętajmy o tym, że spółka powstaje z momentem sporządzenia i podpisania umowy spółki przez wspólników. […]

Więcej »

Organy w spółce z o.o. – Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna to organ kontrolny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest to organ obowiązkowy, chyba, że umowa spółki wymaga jej powołania oraz w sytuacji, gdy kapitał zakładowy jest wyższy niż 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25.  Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być członkowie zarządu spółki, kierownicy oddziału lub zakładu, główni księgowi oraz […]

Więcej »

Organy w spółce z o.o. – Rada nadzorcza

Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustanawiana jest gdy wspólników w spółce jest więcej niż 25 oraz kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 tys. złotych. Gdy spółka nie spełnia tych wymagań Rada nadzorcza nie musi, ale może być powołana. Członkiem Rady nadzorczej nie może zostać członek zarządu, likwidator i pracownik spółki. Rada nadzorcza jest […]

Więcej »

Organy w spółce z o.o. – Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązkowym, jednym z ważniejszych organów. Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym, które decyduje o najważniejszych sprawach spółki. Podczas zwykłej działalności spółki z o.o. Zgromadzenie wspólników zwoływane jest przez Zarząd spółki, odbywa się raz na rok na zakończenie roku obrotowego i nazywane jest Zwyczajnym Zgromadzeniem wspólników. Odbywa się po to, […]

Więcej »

Organy w spółce z o.o. – Zarząd

Zarząd jest obowiązkowym organem wykonawczym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, który reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. Działanie zarządu regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych, jak również postanowienia zawarte w umowie spółki z o.o.. Zarząd spółki z o.o. może składać się z jednego lub większej liczby członków powoływanych uchwałą wspólników. Aby zostać członkiem nie trzeba być wspólnikiem […]

Więcej »

Rejestracja spółki offshore

Rozpoczynając działalność w granicach kraju zaliczanego do tzw. „rajów podatkowych”, należy stworzyć formułę organizacyjną podmiotu zgodnie z dostępnymi na tym terytorium formami prawnymi. Często wykorzystywaną formą jest lokalna odmiana spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Zakładane są również spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy. Rejestrując spółkę offshore miejmy na uwadze, że […]

Więcej »

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza jej ostateczne rozwiązanie. Podczas prowadzenia procedury likwidacji spółka z o.o. obowiązkowo działa pod firmą (nazwą) z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.  Jakie są przyczyny likwidacji spółek z o.o.?  Kodeks spółek handlowych wskazuje, że rozwiązanie spółki mogą spowodować:  – przyczyny przewidziane w umowie spółki, – uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu siedziby spółki za […]

Więcej »

Dokumentacja rejestracyjna spółki z o.o.

Do założenia spółki z o.o. należy skompletować dosyć liczną dokumentację. Nie może w niej zabraknąć wniosków rejestracyjnych oraz odpisu umowy. Również w niej powinny znaleźć się załączniki, w których znajdą się oświadczenia o: o powołaniu członków organów spółki, o pokryciu kapitału zakładowego. Dodatkowo do tych dokumentów należy dołączyć: listę wspólników, listę z danymi członków zarządu, […]

Więcej »

Spółka z o.o. komandytowa – mniejsze podatki, mniejsza odpowiedzialność

Zakładając spółkę komandytową nie zyskuje się całkowitego ograniczenia odpowiedzialności, gdyż zawsze co najmniej jeden z wspólników odpowiada za zobowiązania spółki. Jednak zaletą spółki komandytowej jest brak występowania zjawiska podwójnego opodatkowania. Spółka z o.o. to forma, którą wybiera się głównie z powodu ograniczenia odpowiedzialności materialnej wspólników. Wszyscy z nich odpowiadają za spółkę tylko i wyłącznie do […]

Więcej »