Organy w spółce z o.o. – Rada nadzorcza

Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustanawiana jest gdy wspólników w spółce jest więcej niż 25 oraz kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 tys. złotych. Gdy spółka nie spełnia tych wymagań Rada nadzorcza nie musi, ale może być powołana. Członkiem Rady nadzorczej nie może zostać członek zarządu, likwidator i pracownik spółki. Rada nadzorcza jest […]

Więcej »

Organy w spółce z o.o. – Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązkowym, jednym z ważniejszych organów. Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym, które decyduje o najważniejszych sprawach spółki. Podczas zwykłej działalności spółki z o.o. Zgromadzenie wspólników zwoływane jest przez Zarząd spółki, odbywa się raz na rok na zakończenie roku obrotowego i nazywane jest Zwyczajnym Zgromadzeniem wspólników. Odbywa się po to, […]

Więcej »