Sprawozdawczość spółek z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podobnie jak inne formy prawne firm, ma obowiązki sprawozdawcze. Dokonuje ich po zakończeniu każdego roku obrotowego swojego funkcjonowania na rynku. 
 
Jak wygląda sprawozdawczość spółek z o.o.? 
 
1. Spółki sporządzają sprawozdania finansowe (w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego). 
2. Spółki sporządzają sprawozdania z działalności jednostki. 
3. Niektóre ze spółek poddają sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. 
4. Spółki zwołują Zgromadzenie Wspólników celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, a także podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty (do 6 miesięcy od dnia bilansowego). 
5. Spółki składają do Urzędu Skarbowego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności wraz z uchwałami Zgromadzenia wspólników (do 10 dni od zatwierdzenia przez Zgromadzenie wspólników). 
6. Spółki składają do Krajowego Rejestru Sądowego wnioski o wpisanie wzmianki o złożeniu sprawozdań finansowych, dołączając uchwały Zgromadzenia wspólników (do 15 dni od dnia Zgromadzenia wspólników).