Spółka europejska

Unia Europejska dąży do tego, by ujednolicić przepisy w krajach członkowskich. Dążenia te są również prowadzone w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Doskonałym tego przykładem jest spółka europejska.

Spółka europejska jest jedną z paneuropejskich form prawnych przedsiębiorstw, regulowanych przez rozporządzenia i Dyrektywę europejską. Spółka taka może powstać tylko z kilku przyczyn:

  • Transgranicznej fuzji spółek akcyjnych, mających siedzibę na terenie UE, gdy co najmniej dwie z nich podlegają prawu rożnych państw członkowskich.
  • Utworzenia grupy kapitałowej spółek europejskich przez spółki akcyjne i z o.o.,
  • Utworzenie spółki zależnej przez co najmniej dwie spółki,
  • Przekształcenie spółki akcyjnej podlegającej wyłączeniu prawu krajowemu,
  • Utworzenie przez spółkę europejską innej jednoosobowej spółki w tej formie.

Spółka europejska jest bardzo podobna do spółek akcyjnych, jakie występują w Polsce. Ich powstanie wymaga zgromadzenia kapitału początkowego w wysokości co najmniej 120 000 euro.

Sprawami w spółce europejskiej zajmują się organy spółki, do których zalicza się:

  • Walne zgromadzenie,
  • Radę nadzorczą – w przypadku przyjęcia systemu dualistycznego.
  • Zarząd – w przypadku przyjęcia systemu dualistycznego,
  • Radę administrującą – w przypadku przyjęcia systemu monistycznego.