Siedziba spółki z o.o.

Konieczne dla rejestracji spółki jest określenie jej siedziby. Jest to istotny element, który zawrzeć muszą wspólnicy w umowie spółki.

Co oznacza termin „siedziba spółki”?

Kodeks Cywilny podaje, że siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, chyba że inaczej ustalone zostanie w statucie lub co innego wynika z ustawy.

Pamiętajmy, że za miejscowość nie możemy uznać tylko miasta. Miejscowością jest pewien określony teren zabudowany i zamieszkany przez ludność, który da się wyodrębnić geograficznie. Może to być miasto, wieś jak i osada.

Praktycznie w umowie spółki często pojawia się zdanie „siedzibą spółki jest miasto X”. Możliwe jest także umieszczenie siedziby w miejscowości nie będącej miejscem sprawowania zarządu, jednak wymaga to pewnych regulacji w umowie spółki.

Jeśli chcemy zmienić siedzibę spółki musimy powiadomić o tym Krajowy Rejestr Sądowy.