Reprezentacja spółki z organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w momencie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Od momentu zawarcia umowy spółki, (ewentualnie sporządzenia aktu założycielskiego w spółce jednoosobowej), do momentu wpisu do KRS mamy do czynienia z tzw. spółką w organizacji.

Ta spółka reprezentowana jest przez zarząd lub pełnomocnika powoływanego jednomyślną uchwałą wspólników.

W przypadku jednoosobowej spółki w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki z wyjątkiem zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego.

Odpowiedzialność za zobowiązania
Za zobowiązania spółki w organizacji odpowiadają solidarnie sama spółka oraz osoby, które działały w jej imieniu (z uwzględnieniem odpowiedzialności wspólników, o której była już mowa). Zatem członkowie zarządu lub pełnomocnik działający w imieniu spółki będą odpowiadać za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę w organizacji solidarnie z tą spółką.