Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o. związana jest z wieloma formalnościami, do których wykonania zobowiązany jest przyszły przedsiębiorca.

Pierwszy etap zakładania spółki z o.o. wymaga sporządzenia umowy spółki, która zawierać będzie:

– firmę i siedzibę spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– ilość udziałów wspólników i ich wartość nominalna,
– czas trwania spółki z o.o. (o ile został określony).

Teraz czas na sprawy finansowe.
Po pierwsze powinniśmy pokryć koszty związane z podpisaniem umowy spółki z o.o. Koszty te zależne są od wysokości kapitału zakładowego.

Limit na czas rejestracji.
Kolejnym krokiem jest zgłoszenie spółki w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki. Nie stać się to później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki z o.o.

Znowu sprawy finansowe.
Wraz z wpisem spółki z o.o. do KRS uiszczone powinny być opłaty od wniosku o wpis oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Następnie spółka otwiera firmowy rachunek bankowy i właściwy urząd nadaje numery REGON i NIP. W ZUS zgłaszamy spółkę jako płatnika składem, jeśli chcemy zostać podatnikami towarów i usług rejestrujemy się jako płatnicy VAT i VAT UE.

Po zakończeniu wszystkich etapów możemy cieszyć się z posiadania spółki z o.o.
Jednocześnie warto pamiętać, że alternatywą dla tego rozwiązania jest kupno gotowej spółki.