Przyczyny rozwiązania spółki z o.o.

W kodeksie spółek handlowych można odnaleźć liczne sytuacje, które w konsekwencji doprowadzają do rozwiązania spółki.

Co do zasady rozwiązanie spółki następuje na mocy orzeczenia sądu rejestrowego, gdy:
-nie została zawarta umowa spółki,
-cel spółki określony w statucie nie jest zgodny z przepisami prawa,
-umowa spółki bądź jej statut nie posiada wpisów na temat formy spółki, przedmiotu jej działalności oraz kapitału zakładowego i wkładów,
-osoby sporządzające akt założycielski nie miały w danym momencie zdolności do czynności prawnych.

Aby spółka mogła zostać rozwiązana konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie jej likwidacji. Likwidacja jest ostatnim etapem jej funkcjonowania. Ma ona za zadanie uporządkować sprawy spółki i doprowadzić je do końca.

Rozwiązanie spółki z o.o. następuje przed sądem rejestrowym. Aby ustalić odpowiedni sąd konieczne jest określenie wartości spółki. Jeśli przekracza ona 75 tysięcy złotych wówczas rozwiązanie odbywa się przed sądem okręgowym. Jeśli kwota ta jest niższa wówczas wyrok może zostać wydany przez sąd rejonowy.

 

Zobacz też jak założyć spółkę z o.o. -> KLIK