Przekształcenie spółek

Przekształceniu w inną formę prawną mogą zostać poddane wszystkie spółki oraz  przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Oznacza to, że można przekształcić:

-> spółkę kapitałową w spółkę osobową lub inną kapitałową, 

-> spółkę osobową w spółkę kapitałową lub inną osobową, 

-> spółkę cywilną w spółkę kapitałową lub osobową, 

-> jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową. 

Wyjątek stanowi tylko spółka, która jest w trakcie procesu likwidacyjnego lub upadłości.

W wyniku przekształcenia spółki nie następuje zmiana tożsamości podmiotu, lecz tylko formy prawnej. Następuje to przez to, że spółka przekształcana (w dawnej formie prawnej) zostaje wykreślona w momencie, kiedy to spółka przekształcona (w nowej formie prawnej) zostaje wpisana do rejestru. W związku z tym, spółka nadal pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji lub ulg. Również NIP i REGON pozostają niezmienne.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE w przypadku kiedy zmianie w procesie przekształcenia ulega nazwa, przedsiębiorstwo zobowiązane jest przez najbliższy rok podawać obok nowej nazwy, dawną.