Organy w spółce z o.o. – Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązkowym, jednym z ważniejszych organów. Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym, które decyduje o najważniejszych sprawach spółki.

Podczas zwykłej działalności spółki z o.o. Zgromadzenie wspólników zwoływane jest przez Zarząd spółki, odbywa się raz na rok na zakończenie roku obrotowego i nazywane jest Zwyczajnym Zgromadzeniem wspólników. Odbywa się po to, aby zatwierdzić bilans oraz rachunek zysków i strat w spółce z o.o., jak również celem udzielenia absolutorium pozostałym organom spółki. Zwyczajne Zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w przeciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego (jeżeli rok obrotowy pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, Zgromadzenie powinno odbyć się do 30 czerwca kolejnego roku).

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. może zostać zwołane w innym czasie, jeśli wymaga tego interes spółki lub jeżeli wystarczająca liczba wspólników (zwykle reprezentująca co najmniej niż 10 % udziałów spółki, jeśli umowa nie określa innego procenta) domaga się jego zwołania. Spotkanie to nazywane jest Nadzwyczajnym Zgromadzeniem wspólników. Jeśli w ciągu dwóch tygodni od dnia żądania Zarządowi, Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników nie zostanie powołane, wówczas sąd rejestrowy może przychylić się zwołania Zgromadzenia występującym z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego Zgromadzenia. Zgromadzenie decyduje uchwałą czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia wspólników musi ponieść spółka.