Organy w spółce z o.o. – Zarząd

Zarząd jest obowiązkowym organem wykonawczym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, który reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. Działanie zarządu regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych, jak również postanowienia zawarte w umowie spółki z o.o..

Zarząd spółki z o.o. może składać się z jednego lub większej liczby członków powoływanych uchwałą wspólników. Aby zostać członkiem nie trzeba być wspólnikiem spółki, członkiem może być także osoba trzecia. Mandat każdego członka zarządu wygada na dzień odbycia Zgromadzenia wspólników, które zatwierdza sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok pełnienia funkcji członka zarządu. Mandat może wygasnąć również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu zarządu.

Członek zarządu ma możliwość zastępowania spółki przed sądami powszechnymi i innymi sądami oraz do dokonywania czynności procesowych. Każdy członek zobowiązany jest do prowadzenia spraw spółki.

Uchwały zarządu spółki z o.o. mogą zostać powzięte, gdy wszyscy członkowie zostaną prawidłowo poinformowani o posiedzeniu zarządu. Uchwały zapadają zwykle bezwzględną większością głosów, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.

Członek zarządu bez zgody spółki nie ma prawa do zajmowania się interesami spółek konkurencyjnych.