Organy w spółce z o.o. – Rada nadzorcza

Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustanawiana jest gdy wspólników w spółce jest więcej niż 25 oraz kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 tys. złotych. Gdy spółka nie spełnia tych wymagań Rada nadzorcza nie musi, ale może być powołana.

Członkiem Rady nadzorczej nie może zostać członek zarządu, likwidator i pracownik spółki. Rada nadzorcza jest organem nadzoru, który sprawuje kontrolę nad działalnością spółki w każdym obszarze jej działalności. Organ ten powołuje i odwołuje kierownictwo przedsiębiorstw, przyjmuje sprawozdania i decyduje o inwestycjach. Rada ma prawo do wglądu w księgi i dokumenty spółki z o.o., może także przeprowadzić rewizję majątku czy zażądać sprawozdań i wyjaśnień od członków zarządu oraz pozostałych pracowników spółki. W pewnych przypadkach Rada nadzorcza może zwoływać Zwyczajne, jak również Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników oraz zaskarżać uchwały podjęte podczas Zgromadzenia wspólników.

Przeważnie mandat członka Rady nadzorczej spółki z o.o. wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez tego członka Rady. Natomiast mandat członka Rady powołanego do pełnienia funkcji przez określony czas, wygasa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok sprawowania funkcji. Nie istnieją przeszkody, aby w umowie spółki z o.o. mogły być zastosowane inne regulacje.