Organy w spółce z o.o. – Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna to organ kontrolny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest to organ obowiązkowy, chyba, że umowa spółki wymaga jej powołania oraz w sytuacji, gdy kapitał zakładowy jest wyższy niż 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25. 
 
Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być członkowie zarządu spółki, kierownicy oddziału lub zakładu, główni księgowi oraz rady prawni zatrudnieni w spółce, prokurenci oraz likwidatorzy spółki, jak również osoby podlegające bezpośrednio członkom zarządu spółki i jej likwidatorom.  
 
Skutecznie powołany do pełnienia funkcji, członek Komisji rewizyjnej otrzymuje mandat. Mandat w Komisji rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia wspólników, które zatwierdza sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok pełnienia funkcji członka. Mandat może wygasnąć również w wyniku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Komisji. Podobnie jak w Radzie nadzorczej gdy członek Komisji rewizyjnej zostaje powołany na okres powyżej roku, jego mandat wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni całkowity rok obrotowy pełnienia tej funkcji.  
 
Do zadań Komisji rewizyjnej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, a także ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat. Komisja rewizyjna ma prawo zwołać Zgromadzenie wspólników, jeśli Zarząd nie zrobi tego w odpowiednim czasie oraz wystąpić z przywództwem o uchylenie uchwały wspólników lub stwierdzenia jej nieważności.