Obowiązki wspólników w spółce z o.o.

Obowiązki wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą wynikać z kodeksu spółek handlowych oraz z umowy spółki. Wspólnicy w spółce z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym, dlatego też taka forma prowadzenia działalności jest bardzo popularna wśród przedsiębiorców.

Obowiązki wspólników w spółce z o.o.:

I. Obowiązek wniesienia wkładu.
Chcąc zgłosić spółkę do rejestru trzeba posiadać oświadczenie, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione przez wszystkich wspólników w całości. Wkłady mogą być pieniężne – wyrażone w walucie polskiej lub niepieniężne, czyli aport w postaci rzeczy np. maszyny, lokalu, budynku. W tym przypadku umowa spółki musi jasno mówić o tym co zostało wniesione, przez kogo oraz liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

II. Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu.
Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, mają obowiązek wyrównać spółce brakującą wartość. Wspólnik oraz członkowie zarządu nie mogą zostać zwolnieni z tego obowiązku.

III. Obowiązek dokonywania dopłat w stosunku do udziału.
Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Wysokość dopłat powinna być proporcjonalna do udziałów. Jeśli dopłaty powstają wraz z funkcjonowaniem spółki, to wtedy obowiązek dopłat nałożony jest wraz ze zmianą umowy spółki, czyli poprzez zgodę wszystkich wspólników.

IV. Obowiązek dostarczania spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych.
Obowiązek wykonywania na rzecz spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych wynika z art. 176. § 1. Przepis ten mówi o tym, że jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych to w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Wykonujący takie świadczenia dostaje wynagrodzenie wypłacane przez spółkę. Wynagrodzenie za powtarzające się świadczenie niepieniężne należy się wspólnikowi także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może jednak przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.