Na czym polega fuzja spółek?

Łączenie spółek jest coraz częściej wykorzystywane do zwiększenia efektywności przedsiębiorstw czy zmniejszania kosztów ich działalności. Najczęściej fuzja występuje pomiędzy spółką kapitałową, a osobową. Połączyć się mogą natomiast jedynie osoby prawne, czyli podmioty handlowe, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. Wyjątek stanowią spółki cywilne, które nie mogą ulec fuzji z powodu braku osobowości prawnej.

Wyróżnić można dwa sposoby połączenia:

Poprzez przejęcie – przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za udziały lub akcje spółki przejmującej. Ten sposób wiąże się także z podwyższeniem kapitału zakładowego podmiotu, który nabywa udziały wraz z jednostką gospodarczą

Przez zawiązanie nowej spółki – rozwiązanie polega na utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego, a następnie przeniesieniu na niego majątku łączących się spółek w zamian za udziały lub akcje nowo zawiązanego przedsiębiorstwa.

Aby połączyć spółki przedsiębiorca musi wybrać jedną z metod połączenia, a następnie dokonać pisemnych ustaleń pomiędzy zarządami spółek odnośnie planu połączenia, który wymaga także wpisu do sądu rejestrowego.