Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza jej ostateczne rozwiązanie. Podczas prowadzenia procedury likwidacji spółka z o.o. obowiązkowo działa pod firmą (nazwą) z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. 
 
Jakie są przyczyny likwidacji spółek z o.o.? 
 
Kodeks spółek handlowych wskazuje, że rozwiązanie spółki mogą spowodować: 
 
– przyczyny przewidziane w umowie spółki, 
– uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, 
– ogłoszenie upadłości spółki, 
– inne przyczyn przewidziane prawem. 
 
Jakie są cele likwidacji spółek z o.o.? 
 
Kolejne przepisy ksh mówią o tym, że celami likwidacji spółki z o.o. są: 
 
– zakończenie bieżących interesów spółki, 
– ściągnięcie wierzytelności, 
– wypełnienie zobowiązań, 
– upłynnienie majątku spółki. 
 
Jak wygląda procedura likwidacji spółki z o.o.? 
 
Procedura likwidacji spółki z o.o. przeprowadzana jest w kilku etapach, do których należą: 
 
1. Uchwała wspólników. 
2. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. 
3. Dokonanie zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
4. Czynności likwidacyjne. 
5. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego oraz złożenie wniosku o wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.