Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy – jest rejestrem publicznym prowadzonym przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Działa od 1 stycznia 2001 roku, zastępuje poprzednio istniejący rejestr handlowy, do którego dostęp był ograniczony. KRS daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowemu wpisowi do KRS w formie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia. Odpis można uzyskać również za pomocą internetu. Największą liczbę podmiotów zarejestrowanych w KRS stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

KRS pełni funkcję informacyjną i legalizacyjną. Funkcja informacyjna polega na tym, że KRS jest ogólnopolska bazą danych o podmiotach gospodarczych, natomiast funkcja legalizacyjna polega na tym, że wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z 3 rejestrów:

  • rejestr przedsiębiorców,
  • rejestr stowarzyszeń, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych organizacji społecznych i zdrowotnych,
  • rejestr dłużników niewypłacalnych.

 

Dowiedz się jak łatwo można założyć spółkę z o.o.!