Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy – jest rejestrem publicznym prowadzonym przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Działa od 1 stycznia 2001 roku, zastępuje poprzednio istniejący rejestr handlowy, do którego dostęp był ograniczony. KRS daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowemu wpisowi do KRS w formie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia. Odpis można uzyskać również za pomocą internetu. Największą liczbę podmiotów zarejestrowanych w KRS stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

KRS pełni funkcję informacyjną i legalizacyjną. Funkcja informacyjna polega na tym, że KRS jest ogólnopolska bazą danych o podmiotach gospodarczych, natomiast funkcja legalizacyjna polega na tym, że wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z 3 rejestrów:

  • – rejestr przedsiębiorców,
  • – rejestr stowarzyszeń, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych organizacji społecznych i zdrowotnych,
  • – rejestr dłużników niewypłacalnych*.

Już niebawem Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma zastąpić Krajowy Rejestr Zadłużonych. 

Nowy rejestr powstał, aby uprościć i przyśpieszyć postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne. Przyjmie formę jawną, co oznacza, że każdy będzie miał prawo z niego skorzystać zapoznać się z ujawnionymi w nim danymi przez internet.

Planowane rozpoczęcie funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych przewidziano na 1 grudnia 2020 roku.

 

Dowiedz się jak łatwo można założyć spółkę z o.o.!