Fuzja przedsiębiorstw

Na czym polega fuzja przedsiębiorstw? Jest to proces łączenia się dwóch lub więcej działalności gospodarczych. Na wskutek takiej fuzji, powstaje nowy podmiot gospodarczy. Cel ich łączenia się jest różnorodny. Zależy to od rodzaju zachodzącej fuzji. Wyróżniamy:

  • Fuzję poziomą – łączą się przedsiębiorstwa produkujące podobne produkty w tej samej branży. Ma to na celu redukcje kosztów, zwiększenie siły rynkowej podmiotu, wzrost bezpieczeństwa oraz podniesienie efektywności.
  • Fuzję pionową – zachodzi, gdy połączą się przedsiębiorstwa zajmujące się poszczególnymi etapami produkcji tego samego produktu. Celem takiej fuzji jest zazwyczaj  chęć zwiększenia kontroli nad etapami składowymi prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Fuzję horyzontalną – łączą się przedsiębiorstwa pochodzące z różnych branż oraz odpowiedzialne za powstawanie innych produktów. Celem takiego działania jest np.  dywersyfikacja asortymentu produkcji, utworzenie wielobranżowego konglomeratu.