Formy prawne przedsiębiorstw – spółka z o.o. komandytowa

Spółka z o.o. spółka komandytowa to nie jest osobny typ spółki, ale spółka komandytowa, w której co najmniej jednym wspólnikiem odpowiedzialnym całym swoim majątkiem, nieograniczenie, za zobowiązania spółki jest komplementariusz, którym jest utworzona wcześniej spółka z o.o., a co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym w sposób ograniczony (komandytariuszem) jest osoba będąca wspólnikiem spółki z o.o. 
 
Spółka z o.o. spółka komandytowa to spółka zawarta między spółką z o.o., a jej wspólnikiem. 
 
Istotą tej konstrukcji prawnej jest możliwość oderwania udziału w zysku od wysokości wnoszonego wkładu.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma zostać komplementariuszem wniosła wkład do spółki o wartości 99% wszystkich wnoszonych wkładów i jednocześnie uczestniczyła w zysku spółki komandytowej na poziomie 1%. 
 
Osoby fizyczne odpowiadają do różnicy pomiędzy określonym w umowie kwotowym zakresem odpowiedzialności (tzw. suma komandytowa), a wniesionym wkładem. Przykładowo więc określając w umowie sumę komandytową na 5000 zł i wnosząc wkład takiej wartości osoba fizyczna nie odpowiada wcale.