Formy prawne przedsiębiorstw – spółka komandytowa

Oprócz wcześniej wspomnianej spółki z o.o. istnieją inne formy prawne spółek, których założenie może być korzystne dla przedsiębiorcy. Dziś omówiona zostanie spółka komandytowa. 
 
Spółka komandytowa to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w nieograniczony sposób komplementariusz, natomiast odpowiedzialność drugiego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona – ogranicza ją tzw. suma komandytowa. Spółka komandytowa to organizacja nieposiadająca osobowości prawnej. Zatem spółka we własnym imieniu prawa może nabywać nieruchomości, inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Celem spółki komandytowej jest wykonywanie działalności gospodarczej. 
 
Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego, inaczej spółka będzie nieważna. Następnie podmiot, który decyduje się na działalność gospodarczą powinien dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu wypełnia odpowiednie formularze rejestrowe. Spółka komandytowa istnieje z chwilą wpisu do rejestru.