Formy prawne przedsiębiorstw – spółka jawna

Spółka jawna uznawana jest za najprostszą formę prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka jawna to rodzaj spółki osobowej prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędącą inną spółką handlową.

Spółkę mogą założyć osoby fizyczne i prawne, przy czym każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie ze wspólnikami i całą spółką. O uprawnieniach i obowiązkach wspólników decydują ustalenia umowy spółki. Majątkiem spółki jawnej mogą dysponować tylko wszyscy wspólnicy włącznie. Wkład każdego wspólnika może być jednorazowy lub polegać na świadczeniach powtarzających się. 
 
Rejestracja spółki jawnej opiera się na utworzeniu umowy, której przedsiębiorca podaje: 
 
– firmę i siedzibę spółki, 
– przedmiot działalności, 
– określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, 
– czas trwania spółki (jeśli zostaje określony). 
 
Następnie spółkę należy zarejestrować w KRS. Spółka jawna istnieje z chwilą wpisu do KRS. Niezbędne jest wypełnienie formularza KRS-W1. Musi on zostać dostarczony razem z drukami KRS-WB, KRS-WK, oraz KRS-WM. Wymagane są również załączniki takie jak umowa spółki, wykaz wspólników i ich adresy oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej i za zgłoszenie w MSiG.