Formy prawne przedsiębiorstw – spółka cywilna

Spółka cywilna w przeciwieństwie do spółek prawa handlowego nie posiada osobowości prawnej, nie jest także zaliczana do spółek osobowych. Jest formą trwałego, zorganizowanego współdziałania dwu lub więcej osób w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. 

Nie jest samodzielnym podmiotem prawa w odróżnieniu do wspólników spółki cywilnej. Każdy wspólnik musi wnieść wkład, tj. własność rzeczy lub innych praw, a za pracę wspólnika nie przysługuje wynagrodzenie. Powoduje to, że spółka cywilna nie ma własnego mienia, nabywane prawa i zaciągane zobowiązania składają się na wspólny majątek, który stanowi współwłasność wspólników.

Jakie są zalety rejestracji spółki cywilnej?

Przede wszystkim fakt, że rejestracja spółki i wspólników, a także zgłaszanie zmian są bezpłatne. Dodatkowo spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, każdy ze wspólników opłaca podatek dochodowy od dochodu osiągniętego ze spółki. Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową. Przekształcanie spółki cywilnej w spółkę jawną odbywa się na uproszczonych zasadach.

Warto pamiętać, że to wspólnicy, nie spółka, prowadzą ewentualne przedsiębiorstwo, które zarejestrowane być musi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Spółka cywilna nie może mieć firmy. Co do wspólników: udział w spółce wiąże się z szeroką odpowiedzialnością, każdy ze wspólników solidarnie odpowiada za zobowiązania.