Czy wspólnicy w spółce z o.o. zawsze posiadają udziały o równej wartości?

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały, które mogą być zarówno równej, jak i różnej wartości. W przypadku, gdy umowa spółki stanowi, iż wspólnik może mieć więcej niż jeden udział wówczas wszystkie udziały powinny być równe i niepodzielne. Jeżeli udziały mają nierówną wartość wówczas każdy wspólnik może posiadać wyłącznie jeden udział.

Co ważne, na każdy udział o równej wartości przypada dokładnie jeden głos. W przypadku udziałów o nierównej wartości jeden głos przypada na każde 10 złotych wartości nominalnej udziału. W każdym z tych przypadków umowa spółki może jednak stanowić inaczej.

Udziały można natomiast uprzywilejować co do głosu. W ten sposób możemy zmienić ustawowy sposób obliczania głosów. Kodeks spółek handlowych mówi jednak jasno, iż uprawnionemu nie można przyznać więcej niż 3 głosy na jeden udział. Jest to tak zwane uprzywilejowanie maksymalne. Możemy zatem w umowie przyznać jednemu wspólnikowi np. 3 głosy za jeden udział a innemu już tylko 2.