Czy spółka cywilna może zawierać umowy?

Spółka cywilna działa według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. Co jednak najważniejsze mimo, iż wspólnicy zawiązują ten podmiot w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie dysponuje on osobowością prawną. Mimo jej braku spółka cywilna dysponuje:
-numerem NIP,
-numerem REGON,
-zdolnością do fakturowania.

Brak osobowości prawnej sprawia, że nie można zawrzeć z nią umowy. Chcąc nawiązać z nią współpracę w rzeczywistości spółka podejmuje ją z poszczególnymi wspólnikami, co należy podkreślić na umowie. Dane wspólników powinny zawierać ich imiona, nazwiska oraz numery PESEL.
Do sporządzonej umowy warto dołączyć załącznik zawierający kserokopię zawartej pomiędzy wspólnikami umowy spółki. Ułatwi to określenie składu osobowego spółki cywilnej. Dodatkowo od każdego z jej wspólników należy odebrać zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.