Ciekawostki o spółce jawnej

Spółka jawna jest spółką osobową, ale nie posiadającą osobowości prawnej w odróżnieniu osób prawnych.
Oznacza to, że odpowiedzialności nie ponoszą wspólnicy spółki, a sama spółka, ponieważ są to dwa odrębne byty prawne.

Rejestracji spółki jawnej dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez złożenie odpowiednich wniosków i dokumentów. Co ciekawe, w odróżnieniu od np. spółki z o.o., spółka jawna powstaje nie w chwili zawarcia umowy spółki, a z chwilą zarejestrowania jej w KRS.

Jednym z wymaganych do założenia spółki dokumentów jest tytuł prawny do siedziby spółki, który posiadać muszą wspólnicy.

Jeśli chodzi o majątek spółki jawnej, to składają się na niego wkłady wspólników spółki, które nie muszą mieć postaci pieniężnej.
Wkładem nie może być jednak zobowiązanie do prowadzenia spraw spółki, ponieważ jest to obowiązek każdego wspólnika.

Spółka jawna wypracowany zysk w swojej działalności gospodarczej dzieli na wspólników równomiernie lub według podziału ustalonego w umowie spółki.
Wspólnicy mają prawo do zysku, ale są także zobowiązani partycypować w poniesionych przez spółkę stratach.

W przypadku zmiany wspólnika spółki jawnej, konieczne jest dokonanie zgłoszenia do KRS terminie do 7 dni od zaistnienia zmian.